Základní svalové názvosloví

Autor: SDBD minds
Kategorie: Lidské tělo
Datum zveřejnění: 20. Listopad 2018
Názvosloví vyjadřující svalovou funkci

1) Základní rozdělení

Posturální svaly (antigravitační, tonické) - Svaly zajišťující držení těla v prostoru a stabilitu (fixaci) těla při pohybu.

Obrázek 1: Znázornění bicepsového zdvihu s velkou činkou.

Příklad: Čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum), napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae), atd.

Fázické svaly - Svaly provádějící pohyb.
Příklad: Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii), přední sval holenní (m. tibialis anterior), atd.

2) Funkce na základě směru pohybu

Agonisté - Svaly provádějící činnost určitým směrem.

Antagonisté - Svaly provádějící opačnou činnost nežli agonisté.
Příklad: Vzájemné působení dvojhlavého svalu pažního (m. biceps brachii) a trojhlavého svalu pažního (m. triceps brachii) při bicepsovém zdvihu (obr. 1) - svým stahem provádí činnost dvojhlavý sval pažní, tudíž je agonistou. Z druhé strany se přímo úměrně natahuje trojhlavý sval pažní, tudíž je antagonistou.

Synergisté - Svaly podílející se na pohybu agonisty. Pomáhají mu, ale nedokáží jej vykonat samostatně.
Příklad: U bicepsového zdvihu můžeme naleznout dva významné synergisty, kteří dvojhlavému svalu pažnímu (m. biceps brachii) v pohybu pomáhají. Jedná se o hluboký sval pažní (m. brachialis) a sval vřetenní (m. brachioradialis).

Fixátory (fixační svaly, stabilizační svaly) - Svaly zpevňující klouby v takové pozici, aby mohl být proveden požadovaný pohyb.
Příklad: Když zůstaneme u bicepsového zdvihu, tak již při něm můžeme sledovat zapojení velké spousty fixačních svalů. Musí být fixovány kolena, kyčle a páteř, abychom se nezhroutili nekontrolovaně na zem. Kotníky, abychom nepřepadli dopředu, atd.

Neutralizátory (neutralizační svaly) - Svaly, které optimalizují směr prováděného pohybu.

Obrázek 2: Znázornění kladivového zdvihu s jednoručkami.

Příklad: Při kladivovém zdvihu (obr. 2) plní neutralizační funkci pronující sval oblý (m. pronator teres), čímž zabraňuje nežádoucí supinaci.

Flexory (ohybače) - Svaly provádějící ohnutí kloubu.
Příklad: Zevní ohybač zápěstí (m. flexor carpi radialis) a vnitřní ohybač zápěstí (m. flexor carpi ulnaris) jakožto svaly vykonávající flexi zápěstí.

Extenzory (natahovače) - Svaly provádějící natažení kloubu.
Příklad: Dlouhý zevní natahovač zápěstí (m. extensor carpi radialis longus), krátký zevní natahovač zápěstí (m. extensor carpi radialis brevis) a vnitřní natahovač zápěstí (m. extensor carpi ulnaris) jakožto svaly vykonávající extenzi zápěstí.

Adduktory (přitahovače) - Svaly provádějící přitažení k tělu.
Příklad: Dlouhý přitahovač (m. adductor longus), krátký přitahovač (m. adductor brevis) a velký přitahovač (m. adductor magnus) jakožto svaly vykonávající addukci stehen.

Abduktory (odtahovače) - Svaly provádějící odtažení od těla.
Příklad: Krátký odtahovač palce (m. abductor pollicis brevis) a dlouhý odtahovač palce (m. abductor pollicis longus) jakožto svaly vykonávající abdukci palce.

Sfinktory (svěrače) - Svaly provádějící uzavření tělesných průchodů a otvorů.
Příklad: Vnitřní svěrač řitní (m. sphincter ani internus) a vnější svěrač řitní (m. sphincter ani externus) jakožto svaly vykonávající sfinkci řitního kanálu.

Dilatátory (roztahovače) - Svaly provádějící roztažení určité části těla.
Příklad: Rozšiřovač zornice (m. dilatator pupillae) jakožto sval vykonávající dilataci zornice.

Levátory (zdvihače) - Svaly provádějící zdvih určité části těla.
Příklad: Zdvihač měkkého patra (m. levator veli palatini) jakožto sval vykonávající zdvih měkkého patra.

Rotátory (otáčeče) - Svaly pomáhající s držením těla a postavením v prostoru.
Příklad: Rotátory hrudní páteře, rotátory bederní páteře a rotátory krční páteře jakožto skupiny svalů vykonávající při jednostranné kontrakci rotaci vyššího obratle na opačnou stranu. Při oboustranné kontrakci vykonávají extenzi vyššího obratle.

Depresory (stahovače) – Svaly které stahují určitou část těla směrem dolů.
Příklad: Stahovač obočí (m. depressor supercilii) jakožto sval vykonávající stažení obočí.
Názvosloví vyjadřující vzhled svalu

1) Podle počtu hlav, nebo bříšek

Dvojhlavé svaly (bicepsy) - Svaly skládající se ze dvou hlav. Hlavy vycházejí ze společného úponu a poté se rozdělují.

Obrázek 3: Dvojbříškový sval (m. digastricus).

Příklad: V lidském těle se nacházejí dva dvojhlavé svaly. Jsou jimi dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) a dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris).

Dvojbříškové svaly (dvojbříšné svaly, biventery) - Svaly skládající se ze dvou hlav, jež jsou vzájemně propojeny šlachou. Pokud bychom využili elektrotechnické hantýrky, hovořili bychom o sériovém zapojení.
Příklad: V lidském těle se jedná o dvojbříškový sval (m. digastricus).

Trojhlavé svaly (tricepsy) - Svaly skládající se ze tří hlav.
Příklad: V lidském těle se nacházejí dva trojhlavé svaly. Jsou jimi trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) a trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae).

Čtyřhlavé svaly (kvadricepsy) - Svaly skládající se ze čtyř hlav.
Příklad: V lidském těle se nachází pouze jediný sval mající čtyři hlavy, jedná se o čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris).

2) Podle tvaru

Pilovité svaly - Svaly, které díky úponům na jednotlivá žebra připomínají zuby pily, a proto bývají nazývány pilovitými.
Příklad: V lidském těle se jedná o přední sval pilovitý (m. serratus anterior), zadní sval pilovitý horní (m. serratus posterior superior) a zadní sval pilovitý dolní (m. serratus posterior inferior).

Trapézový sval – Sval ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Svůj název získal z řeckého slova trapézion, který v překladu znamená čtyřnohý stolek.
Příklad: V lidském těle se jedná pouze o trapézový sval (m. trapezius).

Vřetenní svaly (vřetenovité svaly) - Nejzákladnější a nejjednodušší forma svalů v těle.
Příklad: V lidském těle se jedná například o vřetenní sval (m. brachioradialis).

Přímé sval - Svaly, které jsou nazývány přímými vzhledem k jejich "přímému" směřování v těle odshora dolů.

Obrázek 4: Zdvihač lopatky (m. levator scapulae).

Příklad: V lidském těle se jedná například o přímý sval břišní (m. rectus abdominis), nebo přímý sval stehenní (m. rectus femoris).

Trojúhelníkovité svaly (trojúhelníkové svaly) - Svaly trojúhelníkovitého tvaru.
Příklad: V lidském těle se jedná například o deltový sval (m. deltoideus).

Čtyřhranné svaly - Svaly čtvercovitého tvaru.
Příklad: V lidském těle se jedná například o pronující sval čtyřhranný (m. pronator quadratus).

Ploché svaly - Svaly vyznačující se plochým a rozložitým vzhledem.
Příklad: V lidském těle se jedná například o bránici (m. diaphragma).

Kruhové svaly (okrouhlé svaly) - Svaly tvořící nepravidelný kruh.
Příklad: V lidském těle se jedná například o kruhový sval oční (m. orbicularis oculi).

3) Podle strukturálního uspořádání svalových snopců

Úplně zpeřené svaly (dvojzpeřené svaly) - Svaly s centrálně uloženou šlachou, ke které se z obou stran šikmo sbíhají svalové snopce. Název je odvozen na základě podobné struktury s peříčkem.
Příklad: V lidském těle se jedná například o natahovač ukazováku (m. extensor indicis).

Částečně zpeřené svaly (jednozpeřené svaly) - Svaly, ve kterých se k šlaše šikmo upínají svalové snopce pouze z jedné strany.
Příklad: V lidském těle se jedná například o dlouhý ohýbač palce (m. flexor pollicis longus).

Nezpeřené svaly - Svaly u nichž jsou svalové snopce uspořádány paralelně, ve směru tahu svalu.
Příklad: V lidském těle se jedná například o zdvihač lopatky (m. levator scapulae, obr. 4).
Názvosloví vyjadřující uložení svalu

1) Uložení ve vrstvách

Povrchová vrstva - Vrstva nacházející se přímo pod povrchem kůže. Je většinou viditelná pouhým okem.
Příklad: Mezi povrchové svalstvo patří například dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii).

Hluboká vrstva - Vrstva nacházející se pod povrchovou vrstvou. Není viditelná pouhým okem.
Příklad: Mezi hluboké svalstvo patří například hruškovitý sval (m. piriformis)

2) Uložení ve skupinách

Ventrální skupina (přední skupina) - Skupina svalů, která se nachází v přední části svalové vrstvy.

Obrázek 5: Mezikostní svaly dlaňové (mm. interossei palmares).

Příklad: Mezi svaly ventrální skupiny řadíme například přední sval holenní (m. tibialis anterior), čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) a dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii).

Dorsální skupina (zadní skupina) - Skupina svalů, která se nachází v zadní části svalové vrstvy.
Příklad: Mezi svaly dorsální skupiny řadíme například trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae), dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris) a trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii).

Laterální skupina (boční skupina) - Skupina svalů, která se nachází v boční části svalové vrstvy.
Příklad: Mezi svaly laterální skupiny řadíme například dlouhý sval lýtkový (m. fibularis longus) a sval vřetenní (m. brachioradialis).

Mediální skupina (střední skupina) - Skupina svalů nacházejících se uprostřed, mezi ostatními svalovými skupinami.
Příklad: Mezi svaly mediální skupiny řadíme například dlouhý přitahovač (m. adductor longus) a krátký ohybač prstů (m. flexor digitorum brevis).

Plantární skupina (chodidlová skupina) - Skupina mezikostních svalů chodidla.
Příklad: Za svaly plantární skupiny považujeme mezikostní svaly chodidlové I-III (mm. interossei plantares I-III).

Palmární skupina (dlaňová skupina) - Skupina mezikostních svalů dlaně.
Příklad: Za svaly palmární skupiny považujeme mezikostní svaly dlaňové I-III (mm. interossei palmares I-III, obr. 5).

Malíková skupina - Skupina svalů malíku, a to jak na nohou, tak na rukou.
Příklad: Mezi svaly malíkové skupiny řadíme například krátký ohybač malíku (m. flexor digiti minimi brevis) a krátký sval dlaňový (m. palmaris brevis).

Palcová skupina - Skupina svalů palce, a to jak na nohou, tak na rukou.
Příklad: Mezi svaly palcové skupiny řadíme například oponující sval palce (m. opponens pollicis) a odtahovač palce (m. abductor hallucis).

Hřbetní skupina - Skupina svalů nacházející se na hřbetu chodidla.
Příklad: Za svaly hřbetní skupiny považujeme krátký natahovač prstů (m. extensor digitorum brevis) a krátký natahovač palce (m. extensor hallucis brevis).

Dále můžeme uložení svalů rozdělovat dle oblasti, ve které jsou uloženy. Svalům v oblasti břicha říkáme břišní, v oblasti krku krční apod.
Názvosloví vyjadřující směr svalových snopců

1) Základní rozdělení

Svaly šikmé - Svaly jejichž snopce směřují šikmo.
Příklad: Mezi svaly šikmé řadíme například zevní šikmý sval břišní (m. obliquus abdominis externus).

Svaly přímé - Svaly jejichž snopce směřují vertikálně.
Příklad: Mezi svaly přímé řadíme například přímý sval břišní (m. rectus abdominis).

Svaly příčné - Svaly jejichž snopce směřují horizontálně.
Příklad: Mezi svaly příčné řadíme například příčný sval břišní (m. transversus abdominis).
Názvosloví vyjadřující druh svaloviny

1) Základní rozdělení

Příčně pruhovaná svalovina - Svalovina řízená centrálním nervovým systémem. Svými stahy zajišťuje pohyb.

Obrázek 6: Lidské srdce.

Příklad: Velký sval hýžďový (m. gluteus maximus). Největší příčně pruhovaný sval v těle.

Hladká svalovina - Svalovina řízená autonomním nervovým systémem, tvořící především stěny dutých orgánů a střední svalovou vrstvu cévních stěn.
Příklad: Slizniční svalovina (muscularis mucosae). Vrstva hladké svaloviny oddělující mukózu od submukózy.

Srdeční svalovina (myokard) - Svalovina vykonávající pravidelné stahy srdce. Je specifickou kombinací hladkého a příčně pruhovaného svalstva.
Příklad: Jediným místem v lidském těle, ve kterém se srdeční svalovina nachází, je srdce (obr. 6).

Zdroje obrazových materiálů:

1 - http://www.canadiangirlruns.com/wp-content/uploads/2015/06/barbell-curl.png
2 - https://veggiefitness.files.wordpress.com/2012/10/bicep-hammer1.jpg
3 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Digastricus.png/250px-Digastricus.png
4 - http://www.clearpathchiropractic.com/wp-content/uploads/2013/09/Guelph-massage-therapy-levator-scapula-muscle1.png
5 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Gray429.png
6 - http://stevegallik.org/sites/histologyolm.stevegallik.org/images/humanheart.png